Get Adobe Flash player

วิธีใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 1-8 และ 88
นำหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N.สูตรต่าง ๆ และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นพิเศษ A.B.N.12
อย่างละ 1 ส่วน ผสมกับน้ำเปล่า 1,500 ส่วน คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน (8-12 ชั่วโมง) ก่อนนำไปใช้
ฉีดพ่น หรือรด ทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ (1 มิลลิลิตร : 1 มิลลิลิตร : 1.5 ลิตร หรือ 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) : 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) : 22.5 ลิตร หรือประมาณ 1 ปี๊ป)

หมายเหตุ : เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ถูกต้อง ควรใช้ถ้วยตวงยาน้ำ หรือช้อนโต๊ะมาตรฐานสำหรับสูตรอาหาร ไม่ใช้ช้อนกินข้าว

 

2. ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี 3 สูตร ได้แก่
A.B.N. 9 (A.BIONANO 9) สูตรบำบัดน้ำเสีย, A.B.N. 10 (A.BIONANO 10) สูตรย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ,
A.B.N. 11 (A.BIONANO 11) สูตรกำจัดลูกน้ำยุงลาย

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่สำคัญชนิดต่าง ๆ ดังนี้

• จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจน (Oxigenic photosynthetic organics)
• จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน (Nitrogen fixing bacteria)
• จุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria)
• จุลินทรีย์กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus)
• ยีสต์ (Yeasts)

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับสิ่งแวดล้อม
A.B.N. 9 (A.BIONANO 9) สูตรบำบัดน้ำเสีย
เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารชีวภาพ ที่เป็นตัวการทำให้น้ำเสียและกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป ช่วยในการเร่งการย่อยสลายขยะในส่วนที่เป็นโปรตีน, คาร์โบไฮเดรท, ไขมันและสารชีวภาพอื่นๆ ทำให้ลดระยะเวลาในการย่อยสลาย, ลดพื้นที่ของบ่อขยะเพื่อไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจและบำบัดน้ำเสียที่ออกจาก กองขยะให้ปราศจากกลิ่นเหม็นและยังมีสูตรกำจัดลูกน้ำยุงลายอีกด้วย ซึ่งการใช้จุลินทรีย์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

วิธีใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 9 (A.BIONANO 9) สูตรบำบัดน้ำเสีย

  1. สำหรับเริ่มเดินระบบบำบัดน้ำเสียในครั้งแรก (Start up) ของระบบสระเติมอากาศ (Aerated

lagoon), ระบบบำบัดแบบตะกอนแร่ง (Activated Sludge), ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Bacth Reactor), และระบบบำบัดแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor) โดยใช้ A.B.N.9 ปริมาณ 1 ลิตร (อาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ลิตร, น้ำสะอาด 1,500 ลิตร) ต่อน้ำเสีย 10,000 ลิตร หลังจากระบบบำบัดน้ำเสียคงที่แล้ว จึงใช้ A.B.N.9 อัตรา 1 ลิตร (อาหารเลี้ยงเชื้อ 1 ลิตร, น้ำสะอาด 1,500 ลิตร) ต่อน้ำเสีย 100,000 -300,000 ลิตร โดยใช้ระบบน้ำหยด.

  1. สำหรับบ้านเรือนและน้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน ใช้ A.B.N. 9 และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สูตร

เข้มข้นพิเศษ A.B.N.12 อย่างละ 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร (1 ปี๊ป) คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน (8-12 ชั่วโมง) ก่อนนำไปใช้เทพื้นห้องน้ำ, โถชักโครก หรือส้วมซึม ช่วยขจัดกลิ่นเหม็น, ช่วยย่อยสลายกากมูลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบหรือดูดของเสียจากบ่อ ส้วม
หมายเหตุ : เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ถูกต้อง ควรใช้ถ้วยตวงยาน้ำ หรือช้อนโต๊ะมาตรฐานสำหรับทำอาหาร ไม่ใช้ช้อนกินข้าว

 

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นสำหรับสิ่งแวดล้อม
A.B.N. 10 (A.BIONANO 10) สูตรย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ
เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพหลากหลายสายพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ขั้นสูง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์หลายพันล้านตัว ช่วยในการเร่งการย่อยสลายขยะ, ในส่วนที่เป็นโปรตีน, คาร์โบไฮเดรท, ไขมัน และสารชีวภาพอื่นๆ ที่ช่วยในการดับกลิ่นเหม็นของขยะได้โดยสิ้นเชิง ทำให้ลดระยะเวลาในการย่อยสลาย และลดพื้นที่ของบ่อขยะเพื่อไม่ให้เป็นที่น่ารังเกียจ และบำบัดน้ำเสียที่ออกจากกองขยะให้ปราศจากกลิ่นเหม็น

วิธีใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 10 (A.BIONANO 10) สูตรย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ
นำหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N.10 และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นพิเศษ A.B.N.12
อย่างละ 1 ส่วน ผสมกับน้ำเปล่า 1,500 ส่วน คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน (8-12 ชั่วโมง) ก่อนนำไปใช้
ฉีดพ่น หรือรดขยะ ทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ (1 มิลลิลิตร : 1 มิลลิลิตร : 1.5 ลิตร หรือ 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) : 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) : 22.5 ลิตร หรือประมาณ 1 ปี๊ป)

หมายเหตุ : เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ถูกต้อง ควรใช้ถ้วยตวงยาน้ำ หรือช้อนโต๊ะมาตรฐานสำหรับทำอาหาร ไม่ใช้ช้อนกินข้าว

 

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) เข้มข้น
A.B.N. 11 (A.BIONANO 11) สูตรกำจัดลูกน้ำยุงลาย
A.B.N. 11 (A.BIONANO 11) หัวเชื้อจุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) เข้มข้น สูตรกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตขึ้นโดยกลุ่มงานนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ใน เขตร้อนชื้น(Ttopical Biotechnology)โดยเฉพาะ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีประโยชน์ในการควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย, ยุงพาหนะนำเชื้อโรคไข้เลือดออก มีสารออกฤทธิ์หลักจากกลุ่มจุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์เขตร้อนชื้น (Tropical Country) เหมาะกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย มีความปลอดภัยสูง, ไม่มีพิษต่อคน, สัตว์ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สารออกฤทธิ์จะเคลือบที่ผิวหนังภาชนะกักเก็บน้ำเมื่อเติมน้ำให้ท่วมสารออก ฤทธิ์จะปลดปล่อยออกมาช้าๆ อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้สามารถควบคุมการเกิดลูกน้ำยุงลายได้ยาวนาน.
หัวเชื้อจุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) เข้มข้น มีประสิทธิ ภาพกำจัดยุงลายได้ 100% ในเวลา 24-48 ชั่วโมง อัตราการใช้ 1 ซีซี ต่อน้ำ 150 ลิตร และฤทธิ์ของจุลินทรีย์ มีความคงทนกำจัด ยุงลายได้นานในช่วง 15-90 วัน จุดเด่นของ หัวเชื้อจุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) เข้มข้น คือ เป็นผลิคภัณฑ์จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้าง เมื่อใส่ในน้ำอุปโภคและบริโภคแล้ว ไม่ทำให้มี คลาบน้ำมัน น้ำไม่ขุ่น ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไป

จุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) เป็นแบคทีเรียรูปแท่ง (Rod Shape) ติดสีแกรมบวก (Gram Positive Bacilli) เจริญได้ดีในสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่มีสภาวะเหมาะสม (Aerobic Bacteria) สร้างสปอร์ (Endrospore Forming) ซึ่งเป็น Cry Toxin Genes มี 4 ตัว ได้แก่ Cry 4A, Cry 4B, Cry 4D, Cyt 4A, มีขนาด 135, 128, 72, และ 28 kDa ตามลำดับ โดย Cry 4B เป็น Toxin Gene ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น มีความเป็นพิษสูงต่อลูกน้ำยุงลาย จุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) ได้นำมาใช้กำจัดลูกยุงและริ้นดำ นานกว่า 20 ปี แล้ว และยังไม่มีรายงานว่าเป็นพิษภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง

กลไกการเกิดพิษต่อลูกน้ำยุงลาย

เกิดขึ้นโดยจุลินทรีย์บีที (Bacillus thuringiensis) ที่อยู่ในรูป Spore ซึ่งมีสารพิษ Toxin Gene อยู่แล้ว ล่องลอยอยู่ในน้ำที่มีลูกน้ำยุง เมื่อกลืนกิน จุลินทรีย์บีทีเข้าไป สารพิษซึ่งเป็น Protoxin จะถูกน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่มีความเป็นด่างสูง (pH 8-9) ย่อย Protoxin สลายไปเป็น Toxicpolypeptide (Toxin) และเมื่อ Toxin ไหลไปถูกเนื้อเยื่อของกระเพาะอาหารจะทำให้เนื้อเยื่อเกิดการอักเสบ บวมพองและเซลล์แตกเป็นเหตุทำให้ลูกยุงป่วยเป็นอัมพาต และตายไปในที่สุด

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตรเข้มข้นพิเศษสำหรับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น สูตร 1-10 และ 88
อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตรเข้มข้นพิเศษ (สำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 1-10 และ 88 )
ประกอบด้วยแร่ธาตุอาหารครบถ้วนสำหรับการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของ จุลินทรีย์อย่างสมบูรณ์ เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุอาหารที่ครบถ้วนสำหรับการ เจริญเติบโตและการขยายพันธุ์จุลินทรีย์อย่างสมบูรณ์ เช่น แหล่งไนโตรเจนซอร์ท, โปแตสเซียม,คาร์บอนซอร์ท, วิตามินและเกลือแร่ เป็นต้น

วิธีใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 12 (A.BIONANO 12)
นำอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สูตรเข้มข้นพิเศษ A.B.N.12 และหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 1-10,88 ปริมาณอย่างละ 1 ส่วน ผสมกับน้ำเปล่า 1,500 ส่วน คนให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน (8-12 ชั่วโมง) ก่อนนำไปใช้ฉีดพ่น หรือรด ทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ (1 มิลลิลิตร : 1 มิลลิลิตร : 1.5 ลิตร หรือ 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) : 15 มิลลิลิตร (1 ช้อนโต๊ะ) : 22.5 ลิตร หรือประมาณ 1 ปี๊ป)

หมายเหตุ : 1. เพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ถูกต้อง ควรใช้ถ้วยตวงยาน้ำ หรือช้อนโต๊ะมาตรฐานสำหรับทำอาหาร ไม่ใช้ช้อนกิน
ข้าว
2. ปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ = 15 ซี.ซี หรือ 15 มิลลิลิตร