Get Adobe Flash player

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อภาคเกษตรและสิ่งแวดล้อม
เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ ชีวภาพหลากหลายสายพันธุ์ที่ใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ชั้นสูง ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมต่อการ ใช้งานแต่ละประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE เพื่อการเกษตรยุคใหม่

1. ช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มความสมบรูณ์แข็งแรงแก่พืช
2. ช่วยฟื้นฟูปรับสภาพดินให้ร่วนซุยอยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
3. ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทนทานต่อโรค และแมลงได้ดี
4. ช่วยเพิ่มน้ำหนักป้องกันการทรุดโทรมของพืช
5. ประกอบด้วยธาตุอาหารที่สำคัญ รวมถึงวิตามิน และอะมิโนโปรตีนที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
6. ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ได้ดีกับพืชแต่ละชนิดตามสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น
7. สามารถใช้ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE เพื่อสิ่งแวดล้อม

1. มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายสารชีวภาพที่เป็นตัวการทำให้น้ำเสียและกลิ่นเหม็น
2. ใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม, น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน
3. ใช้เทพื้นห้องน้ำ,ชักโคก ช่วยขจัดกลิ่นเหม็น
4. ช่วยย่อยสลายกากมูลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบของเสียจากบ่อส้วม
5. ช่วยเร่งการย่อยสลายขยะในส่วนที่เป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ไขมันและสารชีวภาพอื่นๆ
6. ช่วยดับกลิ่นเหม็นของขยะได้โดยสิ้นเชิง
7. ลดระยะเวลาการย่อยสลายขยะ, ลดพื้นที่ของบ่อขยะและบำบัดน้ำเสียจากขยะ
8. ปลอดภัยกว่าการใช้สารเคมี ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ NANO-ACTIVE ที่นำเข้าร่วมในโครงการฯมีจำนวน 12 สูตรดังนี้

 • A.B.N. 1 (A.BIONANO 1) สูตรสำหรับข้าว
 • A.B.N. 2 (A.BIONANO 2) สูตรสำหรับยางพารา
 • A.B.N. 3 (A.BIONANO 3) สูตรสำหรับปาล์มน้ำมัน
 • A.B.N. 4 (A.BIONANO 4) สูตรสำหรับไม้ผล
 • A.B.N. 5 (A.BIONANO 5) สูตรพืชผัก
 • A.B.N. 6 (A.BIONANO 6) สูตรไม้ดอกไม้ประดับ
 • A.B.N. 7 (A.BIONANO 7) สูตรพืชรวม
 • A.B.N. 8 (A.BIONANO 8) สูตรสำหรับมันสำปะหลังและอ้อย
 • A.B.N. 9 (A.BIONANO 9) สูตรบำบัดน้ำเสีย
 • A.B.N. 10 (A.BIONANO 10) สูตรย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ
 • A.B.N. 11 (A.BIONANO 11) สูตรกำจัดลูกน้ำและยุงลาย
 • A.B.N. 12 อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ สูตรเข้มข้นพิเศษ(สำหรับหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น A.B.N. 1-10 และ A.B.N. 88)
 • A.B.N. 88 (A.BIONANO 88)